Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien tickets als toegangsbewijzen via de website(s) die zijn gekoppeld aan de evenementen van Stichting Pulcinella Projecten, KvK-nummer 86558617􏰄􏰅 worden besteld en daardoor een overeenkomst tot stand komt. Voordat de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de inhoud van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter hand gesteld op zodanige wijze dat van de inhoud daarvan integraal kennis kan worden genomen en deze desgewenst op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Met de bestelling van de tickets verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de overeenkomst en dat de klant voorafgaande daaraan van de inhoud daarvan kennis heeft kunnen nemen. Zonder het akkoord hierop kan door de technische inrichting van de website(s) van Stichting Pulcinella Projecten geen overeenkomst tot stand komen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel alsmede te raadplegen op de betreffende website(s).

De klant dient voordat hij de bestelling van de tickets bevestigt zelf te controleren of de juiste tickets zijn besteld en daarbij een juist e-mail van de klant is opgegeven. Stichting Pulcinella Projecten is niet aansprakelijk voor het zoekraken van de tickets of niet-aankomen daarvan. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230 P onder e van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Door aankoop van een ticket stemt u ermee in dat uw gegevens worden verstrekt aangeselecteerde samenwerkingspartners van Stichting Pulcinella Projecten en deze u per e-mail benaderen voor doeleinden die in de lijn zullen zijn van de dienstverlening van

Stichting Pulcinella Projecten of daaraan verwant zijn.

 

Prijzen en betaling

Stichting Pulcinella Projecten bepaalt de prijs en het aantal beschikbare tickets. Informatie daaromtrent

wordt vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen verstrekt. Alle prijzen van

Stichting Pulcinella Projecten zoals vermeld op de website(s) zijn in euro’s inclusief BTW. Eventuele service- en administratiekosten worden apart in rekening gebracht. De klant betaalt voor de door middel van de website(s) bestelde producten de in de overeenkomst vermelde prijs.

Betaling vindt plaats op de op de website(s) aangegeven wijzen. Het risico van verlies, diefstal of misbruik van de tickets berust bij de klant op het moment dat de tickets hem hebben bereikt.

Tickets worden verzonden naar het door de klant bij de bestelling opgegeven e-mailadres. 

 

Nadere bepalingen uitvoering van de overeenkomst

Stichting Pulcinella Projecten behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal tickets te verstrekken. Een ticket wordt eenmalig verstrekt. Een ticket geeft toegang tot het bijwonen van een evenement aan één persoon. Alleen via Stichting Pulcinella Projecten bestelde tickets zijn geldige toegangsbewijzen, tenzij

nadrukkelijk is vermeld dat ticketverkoop door een concertlocatie (theater) wordt verzorgd. Niet geldige tickets mogen door Stichting Pulcinella Projecten worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het ticketbedrag. De bestelde tickets mogen niet worden vermenigvuldigd of aan derden worden doorverkocht. Stichting Pulcinella Projecten mag het er van uit gaan dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten

tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

 

Verschoven, verplaatste of geannuleerde evenementen

Stichting Pulcinella Projecten behoudt zich het recht voor om een georganiseerd evenement waarvoor tickets zijn verstrekt voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval een (deel van een) evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimst zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld; verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of – dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Stichting Pulcinella Projecten georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en een (deel van een) evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedssfeer van Stichting Pulcinella Projecten doch waardoor Stichting Pulcinella Projecten niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden Stichting Pulcinella Projecten niet zijn toe te rekenen. Van dergelijke omstandigheden zal Stichting Pulcinella Projecten zich inspannen om de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de website(s) en/of per e-mail in kennis te stellen.

Indien vorenbedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en een evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de reeds aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van een (deel van een) evenement heeft de klant recht zulks ter beoordeling van Stichting Pulcinella Projecten op een vervangende ticket voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement of op teruggave van de betaling binnen twaalf weken nadat mededeling is gedaan van de annulering. In beide gevallen is Stichting Pulcinella Projecten niet tot vergoeding van verdere schade gehouden. Service- en administratiekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Toegang tot verplaatste evenementen zal alleen plaatsvinden indien de klant een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs kan overleggen.

Stichting Pulcinella Projecten behoudt zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) een evenement nadat deze is aangevangen op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachts- situatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets over de opschortingsduur. Zulks geldt ook wanneer de klant ervoor kiest om het evenement tijdens de opschortings duur te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid Het bezoeken van de evenementen van Stichting Pulcinella Projecten geschiedt voor eigen rekening en risico. Stichting Pulcinella Projecten is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die uit het bezoek van een evenement voortvloeit. Hieronder valt ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van de website(s). Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling. Behoudens schade als gevolg van opzet of grove schuld is de totale aansprakelijkheid van Stichting Pulcinella Projecten te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het

bedrag dat voor de tickets aan de klant in rekening is gebracht dan wel tot het bedrag dat de verzekeraar van Stichting Pulcinella Projecten in het betreffende geval uitkeert.

Het is net toegestaan tijdens de evenementen van Stichting Pulcinella Projecten beeld – of geluidsopnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Pulcinella Projecten.

Klachten en geschillen

Klachten met betrekking tot de ticketverkoop kunnen per e-mail worden gemeld via: pulcinellaprojecten@gmail.com.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige rechtsverhouding worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Friesland.